Algemene voorwaarden Webcart B.V.

WEBSITE: WEBSITE DISCLAIMER

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Webcart B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Webcart B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Webcart B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Webcart B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Webcart B.V..

E-MAIL: EMAIL DISCLAIMER

De informatie verzonden in de Webcart B.V. e-mails is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder toestemming van Webcart B.V. niet toegestaan. Webcart B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

ALGEMEEN:

Op elke vorm van binding of contact met Webcart B.V. (https://www.webcart.nl/ en geallieerde websites) zijn onderstaande algemene voorwaarden van kracht. Lees deze altijd goed door alvorens u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u akkoord gaat zijn beide partijen (opdrachtgever en Webcart B.V.) verplicht te voldoen aan deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Webcart B.V.: Webcart B.V. staat voor uw opdrachtnemer (https://www.webcart.nl.nl/ en geallieerde websites). Onder Webcart B.V. vallen alle services en medewerkers van Webcart B.V.. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Webcart B.V. en opdrachtgever op grond waarvan Webcart B.V. een dienst levert. Dienst: de specifieke dienst die Webcart B.V. met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst. Eindapparatuur: de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van Webcart B.V. die dient als het aansluitpunt, met behulp waarvan de dienst aan opdrachtgever wordt geboden. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluit- punten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van Webcart B.V..

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webcart B.V. en een opdrachtgever waarop Webcart B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webcart B.V., voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webcart B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Alle aanbiedingen van Webcart B.V. zijn vrijblijvend, Webcart B.V. houdt alle rechten in handen om deze naar eigen inzicht aan te passen.
2. De door Webcart B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Webcart B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op enig eventueel ondergeschikte punt) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Webcart B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webcart B.V. anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webcart B.V. niet tot het verrichten van (een gedeelte van) de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

1. Tenzij anders is bepaald, komt een overeenkomst tussen Webcart B.V. en opdrachtgever eerst tot stand: * vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen, of; * vanaf de datum dat Webcart B.V. de aanvraag van een dienst van opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; * vanaf het moment dat Webcart B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. De overeenkomst of aanvraag van de dienst dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van opdrachtgever.
3. Webcart B.V. kan altijd een bewijsstuk verlangen, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van de vertegenwoordiger van opdrachtgever.

ARTIKEL 5 DOMEINNAAM

1. Opdrachtgever dient te beschikken over minimaal één domein- naam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, in overeenstemming met de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden. Webcart B.V. kan altijd een bewijsstuk verlangen, waaruit de registratie van de domeinnaam blijkt. Als u een domeinnaam geregistreerd heeft bij Webcart B.V. vervalt deze voorwaarde.
2. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. tegen elke aansprakelijkheid jegens derde(n) ter zake van (het gebruik van) één of meerdere domeinnamen namens of door opdrachtgever.

ARTIKEL 6 LEVEREN VAN DE DIENST

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Webcart B.V. zo spoedig mogelijk de dienst leveren. Webcart B.V. houdt daarbij rekening met redelijke wensen van opdrachtgever. De door Webcart B.V. opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever zal aanwijzingen van Webcart B.V. betreffende de levering van de Dienst opvolgen.
3. Webcart B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webcart B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webcart B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst, tijdig aan Webcart B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webcart B.V. zijn verstrekt, heeft Webcart B.V. het recht de (op)levering van de Dienst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Webcart B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webcart B.V. is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webcart B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de voorgaande fase heeft betaald.
8. Indien door Webcart B.V. of door Webcart B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

ARTIKEL 7 GEBRUIK VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS

1. Webcart B.V. zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatie- gegevens, adresseringsgegevens en/of codes. opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Webcart B.V. direct hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van opdrachtgever, kan Webcart B.V. opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3. Indien blijkt dat opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is opdrachtgever direct in verzuim en schadeplichtig jegens Webcart B.V..

ARTIKEL 8 GEBRUIK VAN DE DIENST

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de dienst te weder verkopen en/of te weder verhuren of aan derden al dan niet tegen vergoeding in gebruik te geven, tenzij anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de dienst en de daarbij behorende eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. Opdrachtgever zal de door Webcart B.V. gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst en de daarbij behorende eindapparatuur in acht nemen.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de dienst, aan Webcart B.V. of aan een derde, of waardoor een storing in de dienst kan ontstaan.
4. Opdrachtgever geeft alle rechten aan Webcart B.V. voor het goed uitvoeren van de afgenomen dienst. Webcart B.V. zal acties meestal in overleg uitvoeren. Indien dit niet praktisch is of de dienst niet ten goede komt zal Webcart B.V. deze beslissing eigenhandig maken.
5. Opdrachtgever vertrouwt erop dat Webcart B.V. zijn uiterste best doet voor het uitvoeren van de dienst. Indien de dienst faalt (denk hierbij bijvoorbeeld aan een succesvolle hack poging terwijl u een beveiligingscontract heeft) is Webcart B.V. op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Webcart B.V. voert zijn dienst uit naar eer en geweten. Wij verwachten van opdrachtgevers dat ze na redelijkheid handelen.

ARTIKEL 9 GEBRUIK VAN NETWERKEN

1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Webcart B.V.. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
2. Van Webcart B.V. kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan opdrachtgever ter hand worden gesteld.
3. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Webcart B.V., Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het data- verkeer of door een handelen en/of nalaten van opdrachtgever veroorzaken.
5. Indien naar het redelijk oordeel van Webcart B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Webcart B.V. en/of van de dienstverlening aan klanten van Webcart B.V. zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door opdrachtgever en/of vanwege opdrachtgever, kan Webcart B.V. opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van Webcart B.V., netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.

ARTIKEL 10 DATAVERKEER VAN OPDRACHTGEVER

1. Indien blijkt dat op de website van opdrachtgever informatie wordt aangeboden waarmee inbreuk gemaakt wordt of kan worden gemaakt op de rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Webcart B.V. gerechtigd, zonder aankondiging of overleg met de opdrachtgever, de Dienst waarmee de website aan het netwerk van Webcart B.V. verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de website op een systeem van Webcart B.V. staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke in- gang van dat systeem te ververwijderen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. tegen elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van of in opdracht van opdrachtgever.

ARTIKEL 11 ONGELIMITEERD DATAVERKEER VOOR WEBSITE HOSTING

1. In de overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd data- verkeer voor een website die door Webcart B.V. wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van: * Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie. * Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domein- naam. * Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3, gif. * Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads. * Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de server processor. * Websites waarop online shops staan met meer dan 2.500 artikelen. * Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.
2. Indien een website van opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer van 1 GB per maand. Daarboven wordt de actuele meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 DIENSTVERLENING EN ONDERHOUD

1. Webcart B.V. zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
2. Webcart B.V. zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de dienst ter stond te melden aan Webcart B.V..
4. Webcart B.V. zal een storing in de dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door opdrachtgever is gemeld, opheffen.
5. Webcart B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) overeenkomst of in deze voorwaarden.
6. De kosten van de storingsopheffing in de dienst komen voor rekening van Webcart B.V., tenzij: * opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst; * opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de dienst; * de storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden. De kosten die voor rekening van Webcart B.V. komen zijn de kosten die gemaakt zijn om de storing te verhelpen. Webcart B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies die u geleden heeft door toedoen van de storing, behalve als de storing moedwillig en zonder relevant bewijs is opgezet.

ARTIKEL 13 PRIVACY

1. Webcart B.V. zal haar verplichtingen volgens de privacy wetgeving naleven.
2. Opdrachtgever verleent Webcart B.V. toestemming om gegevens van opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen.
3. Indien gewenst kan de opdrachtgever een getekend contact verkrijgen voor bevestiging van onze zwijgplicht.

ARTIKEL 14 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is Webcart B.V. gerechtigd die aanpassingen en aanvullingen toe te passen. De kosten daarvoor komen voor rekening van opdrachtgever.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beĩnvloed. Webcart B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webcart B.V. opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Webcart B.V. daar bij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 15 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

1. De overeenkomst tussen Webcart B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

ARTIKEL 16 GRENSOVERSCHRIJDEND GEGEVENSVERKEER

1. Indien door opdrachtgever door het gebruik van de dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart opdrachtgever Webcart B.V. tegen elke aansprakelijkheid jegens derden in geval de gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computer- programma’s worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften of verdragen in Nederland en/of van het land van uitvoer.

ARTIKEL 17 WIJZIGING EN VERHUIZING

1. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere door Webcart B.V. aangegeven wijze aan Webcart B.V. te worden mede gedeeld.
2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk of op een andere door Webcart B.V. aangegeven wijze bij Webcart B.V. te worden aangevraagd. Webcart B.V. kan bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 18 WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN DIENST WEBCART B.V.

1. Wijziging in eigenschappen dienst Webcart B.V. is gerechtigd de technische eigenschappen van een dienst te wijzigen.

ARTIKEL 19 HONORARIUM

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Webcart B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur- tarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is een eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW in Euro’s.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Webcart B.V. met opdrachtgever een vast honorarium of uur- tarief overeenkomt, is Webcart B.V. gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Webcart B.V. is gerechtigd kostprijsstijgingen, ook wanneer deze voortvloeien uit de wet of door derden gehanteerde tarieven worden veroorzaakt, door te berekenen.
7. Indien sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is Webcart B.V. gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per kwartaal op de eerste dag van dat kwartaal de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits Webcart B.V. opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien Webcart B.V. de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Webcart B.V. gerechtigd deze verlaging direct door te voeren.
8. Indien Webcart B.V. namens opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven is Webcart B.V. gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.
9. Bovendien mag Webcart B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Webcart B.V., dat in redelijkheid niet van Webcart B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
10. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na overeenkomst van deze periode is opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid in gevolge de wet.
11. Indien opdrachtgever de door Webcart B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief als bedoeld in lid 4 niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Webcart B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
12. Webcart B.V. kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor door opdrachtgever verzochte specificaties van de nota’s, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.
13. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan Webcart B.V. per kalenderdag een bedrag naar ratio in rekening brengen.

ARTIKEL 20 BETALING

1. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Webcart B.V. aan opdrachtgever dat de Dienst is opgeleverd. Deze regel is niet van toepassing op abonnementsvormen (o.a. hosting en beveiliging). Voor deze geldt de regel dat betaling vooraf dient te geschieden. Pas na betaling zal de dienst geactiveerd worden.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Webcart B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Webcart B.V. is ontvangen.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, indien het faillissement van opdrachtgever wordt uitgesproken of wordt aangevraagd, opdrachtgever verzoekt om sur- seance van betaling, op opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, door opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuld- sanering natuurlijke personen, ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of over zijn goederen een bewind wordt uitgesproken zijn alle vorderingen van Webcart B.V. op opdrachtgever ter stond opeisbaar.
5. Webcart B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van 25,- euro.
7. Indien Webcart B.V. hogere (incasso)kosten heeft gemaakt, komen deze eveneens ten laste van opdrachtgever.
8. De administratie van Webcart B.V. levert volledig bewijs op tussen partijen, één en andere behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 21 FINANCIËLE ZEKERHEIDSTELLING

1. Indien er twijfel bestaat of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Webcart B.V. het recht van opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen. Twijfel mag bestaan zonder daar enig bewijsstuk van in handen te hebben.
2. Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat opdrachtgever in redelijkheid naar het oordeel van Webcart B.V. over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.
3. De wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

ARTIKEL 22 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Webcart B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Webcart B.V. totdat opdrachtgever alle ook navolgende verplichtingen uit alle met Webcart B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen. Webcart B.V. mag haar design ontwerpen gebruiken voor derden. Dit zal naar alle redelijkheid nooit gebeuren, maar hier kan geen garantie op worden genomen, mits dit is overeengekomen met Webcart B.V.. Webcart B.V. is in staat uw design uniek te maken en te beschermen. U vraagt hier dan bij Webcart B.V. alleenrecht op aan. Aan dit alleenrecht is een eenmalig geldbedrag verbonden.
2. Na het aangaan van een overenkomst met Webcart B.V. is Webcart B.V. gemachtigd zijn vervaardigde projecten zoals websites en designs te gebruiken voor publicatie doeleinden. Webcart B.V. is gemachtigd een ontwikkelingstraject alsmede bijbehorende klantreacties te publiceren op de Webcart B.V. website of overige publieke websites waarbij deze bohoren tot het Webcart B.V. portfolio.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder Webcart B.V. eigendom vallende zaken te verkopen, verhuren, te verpanden aan derden al dan niet om niet in gebruik te geven, noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Webcart B.V. ter stond daarvan op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Webcart B.V. aan te tonen dat aan de verplichting in dit lid is voldaan.
6. Voor het geval dat Webcart B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Webcart B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webcart B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 23 ONDERZOEK, KLACHTEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden cq. de geleverde dienst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Webcart B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webcart B.V. in staat is adequaat te reageren.

ARTIKEL 24 OPZEGGING

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en aangetekend opzeggen.
2. Indien de overeenkomst voor website hosting of beveiliging is aangegaan, of een andere abonnementsvorm vanuit Webcart B.V. dan gelden voor deze voor onbepaalde tijd. Beide partijen mogen deze overeenkomst beëindigen. Indien Webcart B.V. de overeenkomst beëindigd zal de opdrachtgever gecompenseerd worden met het reeds betaalde bedrag. Als de opdrachtgever de overeenkomst beëdigd dan is Webcart B.V. niet verplicht tot compensatie. Opzeggen moet uiterlijk 14 dagen voor de verlengdatum van de overeenkomst. Zonder beëindiging worden de abonnementen stilzwijgend verlengd. Dit alles is van toepassing tenzij anders is overeengekomen.
3. Als gewenst wordt door de opdrachtgever dat na het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst en daarbij horende werkzaamheden worden geannuleerd is Webcart B.V. gerechtigd om alle gemaakte kosten inclusief kosten in tijd, plus een geldsom van 30% van de totale en naar redelijke wijs geschatte kosten van totale overeenkomst gedurende maximaal 1 jaar in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mits dit anders is overeengekomen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
4. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: * de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; * de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend; * de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; * de ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt; * de wederpartij in verzuim is. * indien de wet schuldsanering natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of opdrachtgever heeft verzocht de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing te ver- klaren. * opdrachtgever onder curatele of zijn goederen onder bewind zijn gesteld.
5. Als gewenst wordt door Webcart B.V. dat na het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst en daarbij horende werkzaamheden worden geannuleerd is de opdrachtgever gerechtigd om alle gemaakte kosten te verhalen bij Webcart B.V.. Hiertoe behoren niet de kosten in tijd of het te verwachten verlies door eventuele vertraging.

ARTIKEL 25 GEVOLGEN VAN BEËINDIGING IN GEVAL VAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE REDEN:

1. Zal Webcart B.V. direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar op de voet van artikel 7 van deze voorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes in- nemen;
2. Zal Webcart B.V. één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door Webcart B.V. voor opdrachtgever geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;
3. Kan Webcart B.V. opdrachtgever redelijke beëindiging kosten in rekening brengen;
4. Zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 26 OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Webcart B.V. behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, cq. de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: * Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. * na het sluiten van de overeenkomst Webcart B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. * opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Webcart B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webcart B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webcart B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aan- spraken uit de wet en overeenkomst. 4. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de dienst wordt overgegaan, als blijkt dat opdrachtgever binnen een door Webcart B.V. gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zaken vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.
5. Webcart B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 27 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

1. Indien Webcart B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Webcart B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 28 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

1. Buiten de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen rust op Webcart B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
2. Indien Webcart B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien Webcart B.V. aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Webcart B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Webcart B.V. voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal 2000 euro (Zegge: tweeduizend euro).
4. In afwijking van het geen onder 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Webcart B.V. is nooit aansprakelijk voor aanpassingen die een derde partij maakt in haar configuratie. Denk hierbij aan hosting en server upgrades,mits anders is overeengekomen.
6. Aansprakelijkheid van Webcart B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Webcart B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij opdrachtgever Webcart B.V. een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Webcart B.V. ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webcart B.V. in staat is adequaat te reageren.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Webcart B.V. meldt.
8. Webcart B.V. zal haar diensten zo secuur en professioneel mogelijk uitvoeren. Echter vervalt het recht op aansprakelijkheid op Webcart B.V., als enig verlies geleden wordt door spelfouten of foutieve informatie op uw website, en als deze toe te kennen zijn aan Webcart B.V.. Mits anders en schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 29 VRIJWARINGEN

1. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. tegen elke aansprakelijkheid jegens derden, welke aansprakelijkheid aan opdrachtgever te wijten is, krachtens de wet of krachtens de in het verkeer of de maatschappij geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Webcart B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan Webcart B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Webcart B.V. ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: “(de) werken”) berusten uitsluitend bij Webcart B.V. of haar licentiegevers.

ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is jegens Webcart B.V. aansprakelijk voor alle schade die Webcart B.V. lijdt, welke schade een gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever, zijn ondergeschikten of door opdrachtgever ingeschakelde derden, terwijl opdrachtgever voorts jegens Webcart B.V. aansprakelijk is voor schade welke krachtens de in het verkeer of maatschappij geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Wanneer opdrachtgever aan enige in de overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen niet tijdig of correct voldoet, verbeurt hij een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 11.350,- euro ongeacht het recht van Webcart B.V. om volledige schadevergoeding of nakoming te vorderen.

ARTIKEL 31 RISICO-OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdracht- gever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 32 OVERMACHT

1. Webcart B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, de in het verkeer geldende of maat- schappelijke opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Webcart B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webcart B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Omstandig- heden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Webcart B.V. komen zijn een storing in de energie- of materiaal- aanvoer, transportvertraging, een staking (werkstakingen in het bedrijf van Webcart B.V. worden daaronder begrepen), het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/ of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier.
3. Webcart B.V. kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden indien Webcart B.V. in verzuim is.
4. Voor zoveel Webcart B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webcart B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Opdrachtgever is ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 33 GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Webcart B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Webcart B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webcart B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: * reeds bij de partij bekend was; * onafhankelijk van de wederpartij door de partij recht- matig is verzameld; * door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheim- houding van een derde is verkregen; * reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
4. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: * aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks nood- zakelijk is in het kader van de overeenkomst; * aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; * aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
5. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.
6. Indien opdrachtgever toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van 4.500,00 euro (zegge: vierduizendenvijfhonderd euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

ARTIKEL 34 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

1. Alle door Webcart B.V. gemaakte stukken, tekst, tekeningen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software, enz. zijn en blijven eigendom van Webcart B.V.. Webcart B.V. behoudt ten aanzien daarvan alle rechten en bevoegdheden die de auteurswet haar toekent, onverminderd het geen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Alle door Webcart B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Webcart B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stuk- ken anders voortvloeit.
3. Webcart B.V. is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Ter zake daarvan is Webcart B.V. aan de opdrachtgever geen enkele vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 35 OVERDRACHT

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webcart B.V. is opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, te verhuren, al dan niet om niet in gebruik te geven, te verpanden of aan de andere kant te verzwaren.

ARTIKEL 36 NIET-OVERNAME PERSONEEL

1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst als mede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Webcart B.V., medewerkers van Webcart B.V. of van ondernemingen waarop Webcart B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 is opdrachtgever een directe en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verschuldigd van € 45.000,- (zegge vijfenveerigduizend euro), onverminderd het recht van Webcart B.V. om vergoeding van de volledig door haar geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 37 GESCHILLEN

1. De rechter in de vestigingsplaats van Webcart B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Webcart B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 38 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen Webcart B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 39 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1. Webcart B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
2. Indien Webcart B.V. de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Webcart B.V. de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Webcart B.V. meldt.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Webcart B.V. zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Algemene Voorwaarden Webcart B.V..